တည်းခိုခန်း စာရင်းသွင်းလျှောက်လွှာ


အောက်ပါအချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းပါ။ မြန်မာလို/အင်္ဂလိပ်လို ဖြည့်သွင်းရေးသားနိုင်ပါသည်။

တည်းခိုခန်းအမည်ကိုရေးပါ။ မရှိပါကတစ်ခုသတ်မှတ်ပါ။
တည်းခိုခန်း တည်ရှိရာလိပ်စာ။
တည်းခိုခန်း ရှိအခန်းအရေအတွက် ။
စုစုပေါင်း တည်းခိုနိုင်သူအရေအတွက်။
တည်းခိုခန်း တည်ရှိရာ မြို့နယ်။

ဖိုင်အရွယ်အစား 10 MB ထက်လျော့နည်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အင်္ဂလိပ်လို နံပါတ် 09 ဖြင့်စရေးပါ။ စာတိုပို့ကာ စိစစ်မည်ဖြစ်သည်။ မှန်ကန်စွာဖြည့်ပါ။

ဖိုင်အရွယ်အစား 10 MB ထက်လျော့နည်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဖိုင်အရွယ်အစား 10 MB ထက်လျော့နည်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။